Davlat hokimiyati va boshqaruvi organi tomonidan qabul qilingan me’yoriy-xuquqiy xujjatlar, normativ va boshqa xujjatlar, shuningdek ularning ijro etilishini borishi to‘g‘risidagi ma’lumotlarning e’lon qilinishi