2018-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

19/07/2018 - 17:36 10037

(2017-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar

% da

Yalpi ichki mahsulot

104,9

Sanoat

106,1

Chakana savdo aylanmasi

101,7

Qurilish

109,7

Qishloq, o‘rmonchilik va baliqchilik xo‘jaligi

102,7

Jami xizmatlar

105,0